Projekt Kreatywność

I. Idea projektu rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności - co jest celem projektu?

Ideą prezentowanego projektu jest uruchomienie w organizacji procesu innowacyjnego, tak by każdy pracownik czuł się odpowiedzialny za zgłaszanie nowych pomysłów i miał przekonanie o sensowności podejmowanego działania. Konkretnym i mierzalnym efektem całego projektu będzie stworzenie nowego obyczaju w kulturze organizacji: spotkań 1:2:1 ? ?jednen pracownik w okresie dwóch miesięcy zgłasza jedno mikrorozwiązanie usprawniające pracę?. W wyniku zainicjowania procesu w okresie pierwszego kwartału (od wprowadzenia projektu) zostanie opracowanych ok. 50-ciu mikrorozwiązań. Osiągnięciu celu służyć będą następujące działania:

 • Zrozumiałe przesłanie. Metaforyczna historia pt.: ?Krasnale - Rzecz o kreatywności i zmianie?. Każdy uczestnik projektu otrzymuje książkę, która w prosty i obrazowy sposób opisuje: jak powstają pomysły?, jak organizacja reaguje na nowe wyzwania?, jak kierować procesem innowacji w grupie?

  ?Proszę się nie bać. Tytułowe krasnale to nie jest zapowiedź infantylnej bajki dla dorosłych. To poważny opis procesu kreatywnego myślenia; zasad, w oparciu o które pracują twórcze zespoły; wskazówek, jak dokonywać zmian w organizacji i jak reaguje na nie człowiek. Tyle że opis ujęty w bardzo atrakcyjnej formie ? po to właśnie, by uprzyjemnić lekturę, pojawiły się krasnale. Gorąco polecam.?
  Marcin Rotkiewicz, ?Polityka?
 • Cztery kluczowe hasła, które ?wejdą w język? całej organizacji (np.: ?krążenie po szklanym tunelu?, ?działanie w kręgu swojego wpływu?, ?zabójca pomysłów?, ?pomysł to proces?). W tym punkcie kierujemy się ideą ?proste zasady ? jasne cele?.
 • Długofalowy proces oddziaływania. Prezentowany projekt ma logiczną całość a materiał ułożony jest tak, że na początku uczestnicy koncentrują się na rozwoju własnej przedsiębiorczości i innowacji, następnie wprowadzany jest plan zarządzania innowacją w zespole po to, by w kolejnym etapie wdrożyć projekt 1:2:1.
  ?45 nowych rozwiązań! To był efekt pierwszego etapu projektu rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości
  w organizacji realizowanego na podstawie książki pt.: ?Krasnale ? rzecz o kreatywności i zamianie?. Pomysły
  dotyczyły prowadzenia biznesu, polepszenia komunikacji, sprzedaży i zarządzania. W trakcie trwania projektu pracownicy zrozumieli, iż kreatywność nie oznacza wynalezienia koła od nowa, ale że jest to każda aktywność prowadząca do zmiany rzeczywistości w pożądanym kierunku. Ponadto uwierzyli w sprawczą moc własnej kreatywności.?
  - Dr Paweł Łupiński, Director Business Unit General Medicine, Bayer Schering Pharma
 • Praca dwóch grup. Realizacja projektu wymaga równoległego skierowania działań do dwóch grup: grupa docelowa - wszyscy pracownicy, oraz zespół zarządzający powołany do koordynowania projektem wewnątrz organizacji. Do zadań grupy zarządzającej należy: informowanie pracowników, uczenie tworzenia mikrorozwiązań, przeprowadzenie rozmów 1:2:1, współpraca z zespołem konsultantów z EdisonTeam.pl. W dalszej części programu grupa ta będzie nazywana ? ?grupa zarządzająca projektem?.

II. Efekty projektu w kulturze organizacyjnej

Przykłady

 1. Opinie grupy zarządzającej projektem ? wypowiedzi menedżerów:
  • ?W zespole uruchomił się proces myślenia poza schematem ? wychodzenie ze szklanego tunelu?,
  • ?W rozmowach między pracownikami można usłyszeć hasła nawiązujące do projektu (np. ?szklany tunel?, ?musimy szukać jak krasnale?, ?mikrorozwiązanie?),
  • ?Poprawiły się moje zdolności przywódcze?,
  • ?Projekt poszerzył mi perspektywę, dał warsztat i możliwości rozwoju?,
  • ?W zespole zaobserwowałem sprawniejszą komunikację, większe zaangażowanie oraz większą odwagę w zgłaszaniu pomysłów?,
  • ?Obecnie, moi ludzie częściej niż przed projektem wymieniają się pomysłami (mikrorozwiązaniami).
 2. W opinii pracowników ? wynik badania ankietowanego ?Czteroaspektowa analiza klimatu dla innowacyjności?:
  a) Efekty projektu przeprowadzonego w okresie od VI.2009 do VI.2010:

  Efekty projektu przeprowadzonego w okresie od VI.2009 do VI.2010
  b) Wyniki analizy w obszarze ?Indywidualny styl pracy i innowacyjność?:

  Procent odpowiedzi wskazujących na bariery w rozwoju innowacyjności Procent odpowiedzi wskazujących na brak barier w rozwoju innowacyjności
  2009 2010 2009 2010
  4. Wiem jak opracowywać nowe, praktyczne rozwiązania w pracy. 12% 3% 73% 97%
  7. Dość często wprowadzam ulepszenia dotyczące pracy zawodowej. 24% 3% 73% 83%
  14. W sytuacji krytyki ze strony grupy rezygnuję z obrony swojego stanowiska. 15% 20% 80% 77%
  16. Rzadko zauważam możliwość zrobienia czegoś inaczej niż wszyscy. 34% 7% 59% 67%
  17. Widząc piętrzące się trudności we wdrażaniu pomysłu jestem skłonny się wycofać. 46% 20% 54% 70%
  23. Jestem osobą, która niechętnie zmienia swoje zdanie. 44% 33% 49% 67%
  27. Innowacja to kolejna moda w biznesie, przeminie jak każda poprzednia. 7% 13% 80% 73%
 3. Dla organizacji ? dane podsumowujące projekt:
  • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2009 roku,
  • 80% członków organizacji wdrożyło nowe pomysły na usprawnienia pracy,
  • Stworzenie nowego sposoby kontaktu z klientami,
  • Opracowanie skutecznej argumentacji sprzedażowej,
  • Artykuł ?Zwiększenie innowacyjności pracowników Bayer Schering Pharma?, który ukazał się w Harvard Business Review Polska ? wrzesień 2010 opisujący realizację projektu. Artykuł dołączany jest do niniejszego dokumentu w formie załącznika.

III. Etapy i opis projektu

 1. Pierwszy etap projektu. Diagnoza klimatu dla kreatywności w organizacji - informacja dla uczestników projektu

  A. Badanie ? ?Czteroaspektowa analiza klimatu dla kreatywności w organizacji?. (Opis stanu ? ?jak jest obecnie?).

  Przeprowadzenie ankietowego badania dotyczącego podejścia do innowacji w organizacji.
  W badaniu poddane są analizie cztery aspekty decydujące o rozwoju innowacji w organizacji:

  • Indywidualny styl pracy i innowacyjność,
  • Styl pracy zespołu i innowacyjność,
  • Styl pracy przełożonego i innowacyjność,
  • Otoczenie organizacyjne i innowacyjność.
  Cel badania:
  • Diagnoza. Identyfikacja przyczyn hamujących aktywność i kreatywność członków organizacji oraz wskazanie mocnych stron.
  • Miernik. Stworzenie hipotetycznego punktu ?0?, który będzie odniesieniem do zbadania efektywności całego projektu.
  • Motywacja i świadomość. Opracowanie wyników, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów jako czynnik budujący poczucie pilności i konieczności dokonania zmian w kulturze organizacyjnej.


  B. Informacja skierowana do grupy docelowej i grupy zarządzającej projektem.

  1. List informujący o rozpoczęciu projektu. Zaproszenie na pierwszą edycję warsztatów wraz z wyjaśnieniem idei projektu ?Przedsiębiorczość i kreatywność?.
  2. Książka EdisonTeam.pl ? ?Krasnale ? Rzecz o kreatywności i zmianie?. Przesłanie do uczestników projektu metaforycznej historii dotyczącej innowacji oraz zadania dla uczestnika. W książce znajdują się podstawowe zagadnienia dotyczące kreatywności, przedsiębiorczego działania, tworzenia innowacji w zespole i organizacji.

  Efekt pierwszego etapu
  Zamierzony efekt względem grupy docelowej (wszyscy pracownicy):
  ?Wiem co jest planowane ? poznałem cel i zasadność projektu?.
  ?Zostałem wprowadzony w zagadnienie przedsiębiorczości i innowacji ? mogłem zapoznać się z treścią opowiadania?.


  Zamierzony efekt względem grupy zarządzającej projektem:
  ?Poznałem założenia projektu ? wiem jak mogę wykorzystać te idee w moim miejscu pracy?.
  ?Mam poczucie, że projekt tworzy logiczną całość ? wiem, co będzie się działo w naszym zespole?.

   

 2. Drugi etap projektu - Warsztat dla grupy zarządzającej projektem (2 dni szkolenia)

  A. Przedsiębiorczość i kreatywność. Techniki kreatywnego myślenia.

  1. Indywidualny rozwój kreatywności i przedsiębiorczości ? Jak rozwijać swoje zdolności w zakresie innowacyjności?
   • Strategia rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej ? jak rozwijać swoją przedsiębiorczość?
   • Cechy osób kreatywnych ? czy innowacyjność to cecha wrodzona?
   • Proces rodzenia się pomysłu ? przez jakie fazy przechodzi mój umysł w poszukiwaniu rozwiązań?
   • Moje nastawienie do nowości ? jak reaguję na zmiany? Czy uważam się za człowieka innowacyjnego?
   • Kryzys w działaniu ? szansa czy strata?
   • Styl pracy osoby przedsiębiorczej i proaktywnej (trzy tezy przeciw roszczeniowości)
   • Idea ?szklanego tunelu? w myśleniu ? metody przezwyciężania indywidualnych schematów myślowych.
   • Praktyczne zasady poszukiwania innowacji wg Petera F. Druckera.
   • Sposoby na rozwijanie indywidualnych zdolności w zakresie: wyobraźni, oceny, poszukiwania pomysłów.
   • Rzeczywistość, w której żyję ? co wynika z faktu, że żyję w Polsce po 1989 roku? (wolny rynek, konkurencja, globalizacja, demokracja, zmiana, przyśpieszanie etc.).
  2. Proces pracy zespołowej podczas sesji ? jak stymulować kreatywność grupy?
   • Identyfikacja czynników poprawiających efektywność grupy.
   • Cechy twórczych zespołów ? przykłady współczesnych firm, analiza, w jaki sposób poszukiwano rozwiązań, tworzono innowacje
   • Blokady w pracy zespołowej ? co ogranicza oryginalność i kreatywność zespołów? Dlaczego zespoły stają się nieefektywne?
   • Tworzenie mechanizmów pracy zespołowej, które stymulują kreatywność
   • Zasady pracy podczas sesji kreatywnego myślenia.
   • Burza Mózgów ? jak prowadzić spotkania z wykorzystaniem tej techniki?
   • Techniki prowadzenia zebrań pracowniczych.
  3. Techniki kreatywnego myślenia ? jakie techniki stosowane są w biznesie?
   • Analiza ? Synteza. Technika oparta na rozłożeniu problemu/zadania na czynniki pierwsze, wyodrębnienie kluczowym elementów, modyfikacja ich i ponownym ich złożeniu. Przykładowe zastosowanie techniki ? analiza cyklu obsługi klienta, analiza pracy w zespole, praca indywidualna nad nowymi pomysłami.
   • Analiza Pola Siły (K. Lewin). Technika oparta na poszukiwaniu rozwiązania w oparciu o przewidywanie sił hamujących i stymulujących nasze działanie. Przykładowe zastosowanie techniki ? przygotowanie do: trudnych rozmów, negocjacji, prezentacji, zebrania.
   • Mapa Myśli. Technika oparta o zasadę mapowania myśli i uruchomienia ciągu skojarzeń, który doprowadza do nowych rozwiązań, syntezy zagadnienia. Przykładowe zastosowanie techniki - przygotowanie prezentacji, spotkania dla klientów.
   • PKP (Problem ? Kierunek ? Poszukiwanie). Technika oparta na myśleniu analogicznym wykorzystuje zdolności do porównania i łączenia nietypowych rozwiązań. Przykładowe zastosowanie techniki ? poszukiwanie innowacji w indywidualnym działaniu, rodzaju świadczonych usług.
  4. Plan rozwoju

   Opracowanie planu rozwoju własnej kreatywności. W czasie ostatniej sesji warsztatu uczestnicy zapisują na jednej kartce najważniejsze dla siebie zagadnienie oraz swoje cele. Następnie kartka jest wkładana do koperty i adresowana. Po okresie czterech tygodni list wraca do uczestnika przesłany drogą pocztową.

  B. Zarządzenie kreatywnością ? jak wdrożyć i zarządzać przedsiębiorczością i innowacją w zespole?

  1. Rola menedżera w kulturze organizacyjnej zorientowanej na innowację.
   • Przywódca/Strateg ? wyznacza cel zespołu (buduje wizję i wokoło niej gromadzi ludzi) oraz tworzy ramy pracy.
   • Przedsiębiorca - poszukuje możliwości i innowacji oraz koncentruje się na mierzeniu efektów, interesuje się jak zasoby zmienić w produkty czy usługi.
   • Trener - motywuje swoich ludzi do rozwoju oraz dba o rozwój ich przedsiębiorczości.
   • Dyplomata ? rozwiązuje konflikty, utrzymuje równowagę w organizacji oraz reprezentuje swoją firmę.
  2. Opracowanie przykładowych innowacji dla poszczególnych stanowisk, miejsc pracy.
   • Opis technologii poszukiwania innowacji dla konkretnych stanowisk pracy.
   • Opracowanie strategii wdrażania innowacji w miejscu pracy.
  3. Przygotowanie do wdrożenia koncepcji - 1:2:1
   • Opracowanie koncepcji prezentacji projektu 1:2:1 dla swojego zespołu.
   • Przygotowanie do prowadzenia rozmów z pracownikami ? wyjaśnienie programu, reguł spotkania, na którym pracownik ma przedstawić swój pomysł.
   • Opracowanie strategii monitorowania postępów w pracy innowacyjnej poszczególnych pracowników.
   • Zasady prowadzenia spotkań - instruktaż do poszukiwania innowacji dla zespołu.
   • Stworzenie programu pracy na następne trzy miesiące.
  4. Organizacyjne uwarunkowania kreatywności i innowacji ? co stymuluje, a co hamuje
   kreatywność pracowników?
   • Identyfikacja czynników poprawiających efektywność organizacji w działaniach innowacyjnych.
   • Proaktywne zasady pracy ? co chroni pomysłowość i inicjatywę pracowników?
   • Praca na wybranymi zagadnieniami z życia organizacji w oparciu o technikę kreatywnego myślenia ?PPP?
    (technika bazująca na myśleniu analogicznym).
  5. Plan zarządzania innowacją - jak stymulować zmiany i innowacje w organizacji (zespole)?
   • Informacje płynące ze świata zewnętrznego, czyli o ?nasłuchiwaniu otoczenia?.
   • Czynniki zewnętrzne mające wpływ na decyzje o przeprowadzeniu innowacji w organizacji i zespole.
   • Określenie kluczowych czynników zewnętrznych dla naszej organizacji/zespołu.
   • Informacje płynące z wnętrza organizacji ? jakie czynniki wewnętrzne wywołują zmiany?
   • Czynniki wewnątrzorganizacyjne powodujące konieczność tworzenie kultury innowacji.
   • Określenie kluczowych czynników, które mogą wywołać zmiany w naszym dziale, organizacji.
   • Reakcje na informacje ? jak ludzie w organizacji reagują na zapowiedź zmiany?
   • Reakcje obronne - odrzucenie informacji (?Pracujemy tyle lat w taki sposób ? nic nie trzeba zmieniać?, ?Innowacje to kolejna moda?, ?Jesteśmy bezpieczni?, ?Odnosimy sukcesy?, ?Jesteśmy zapracowani?,
    ?Sprawdzaliśmy to i wszystko jest dobrze?, ?Trzeba coś zmienić, ale nie fundamentalnie?).
   • Reakcja konstruktywna ? przedsiębiorczość i plan zarządzania innowacją.
   • Społeczne przyczyny oporu wobec innowacji (naciski formalnych i nieformalnych grup społecznych, poczucie
    solidarności z grupą, która obawia się, że zmiana naruszy jej interesy, obawa przed szykanami, brak zaufania do liderów zmian).

  Efekt drugiego etapu:
  Zamierzony efekt względem grupy zarządzającej projektem (menedżerem):
  ?Wiem, na czym polega projekt 1:2:1 ? potrafię go wyjaśnić w swoim zespole?.
  ?Wiem jak krok po kroku szukać innowacji ? poznałem strategię AS?.
  ?Czuję przypływ inspiracji - mam poczucie tworzenia czegoś nowego w firmie?.
  ?Mam poczucie, że firma realizująca ten projekt pomaga mi ? widzę akcję wspomagającą mnie - moi pracownicy
  dostali książkę i list informacyjny?.

 3. Trzeci etap projektu - Warsztat dla pracowników - jak rozwijać innowację i przedsiębiorczość? (2 dni szkolenia)

  1. Indywidualny rozwój kreatywności i przedsiębiorczości ? Jak rozwijać swoje zdolności w zakresie innowacyjności?
   • Strategia rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej ? jak rozwijać swoją przedsiębiorczość?
   • Cechy osób kreatywnych ? czy innowacyjność to cecha wrodzona?
   • Proces rodzenia się pomysłu ? przez jakie fazy przechodzi mój umysł w poszukiwaniu rozwiązań?
   • Moje nastawienie do nowości ? jak reaguję na zmiany? Czy uważam się za człowieka innowacyjnego?
   • Kryzys w działaniu ? szansa czy strata?
   • Styl pracy osoby przedsiębiorczej i proaktywnej (trzy tezy przeciw roszczeniowości)
   • Idea ?szklanego tunelu? w myśleniu ? metody przezwyciężania indywidualnych schematów myślowych.
   • Praktyczne zasady poszukiwania innowacji wg Petera F. Druckera.
   • Sposoby na rozwijanie indywidualnych zdolności w zakresie: wyobraźni, oceny, poszukiwania pomysłów.
   • Rzeczywistość, w której żyję ? co wynika z faktu, że żyję w Polsce po 1989 roku? (wolny rynek, konkurencja, globalizacja, demokracja, zmiana, przyśpieszanie etc.).
  2. Proces pracy zespołowej podczas sesji ? jak stymulować kreatywność grupy?
   • Identyfikacja czynników poprawiających efektywność grupy.
   • Cechy twórczych zespołów ? przykłady współczesnych firm, analiza, w jaki sposób poszukiwano rozwiązań, tworzono innowacje
   • Blokady w pracy zespołowej ? co ogranicza oryginalność i kreatywność zespołów? Dlaczego zespoły stają się nieefektywne?
   • Tworzenie mechanizmów pracy zespołowej, które stymulują kreatywność
   • Zasady pracy podczas sesji kreatywnego myślenia.
   • Burza Mózgów ? jak prowadzić spotkania z wykorzystaniem tej techniki?
   • Techniki prowadzenia zebrań pracowniczych.
  3. Techniki kreatywnego myślenia ? jakie techniki stosowane są w biznesie?
   • Analiza ? Synteza. Technika oparta na rozłożeniu problemu/zadania na czynniki pierwsze, wyodrębnienie kluczowym elementów, modyfikacja ich i ponownym ich złożeniu. Przykładowe zastosowanie techniki ? analiza cyklu obsługi klienta, analiza pracy w zespole, praca indywidualna nad nowymi pomysłami.
   • Analiza Pola Siły (K. Lewin). Technika oparta na poszukiwaniu rozwiązania w oparciu o przewidywanie sił hamujących i stymulujących nasze działanie. Przykładowe zastosowanie techniki ? przygotowanie do: trudnych rozmów, negocjacji, prezentacji, zebrania.
   • Mapa Myśli. Technika oparta o zasadę mapowania myśli i uruchomienia ciągu skojarzeń, który doprowadza do nowych rozwiązań, syntezy zagadnienia. Przykładowe zastosowanie techniki - przygotowanie prezentacji, spotkania dla klientów.
   • PKP (Problem ? Kierunek ? Poszukiwanie). Technika oparta na myśleniu analogicznym wykorzystuje zdolności do porównania i łączenia nietypowych rozwiązań. Przykładowe zastosowanie techniki ? poszukiwanie innowacji w indywidualnym działaniu, rodzaju świadczonych usług.
  4. Plan rozwoju

   Opracowanie planu rozwoju własnej kreatywności. W czasie ostatniej sesji warsztatu uczestnicy zapisują na jednej kartce najważniejsze dla siebie zagadnienie oraz swoje cele. Następnie kartka jest wkładana do koperty i adresowana.
   Po okresie czterech tygodni list wraca do uczestnika przesłany drogą pocztową.

  Efekt trzeciego etapu
  Zamierzony efekt względem grupy docelowej:
  ?Wiem na czym polega przedsiębiorczość ? mogę o tym przeczytać?.
  ?Rozumiem znaczenie innowacyjności ? uczestniczę w spotkaniach na ten temat, które prowadzi mój przełożony?. ?Widzę, że kreatywność ma duże znaczenie dla organizacji ? wiele osób o tym mówi?.
  ?W przystępny sposób poznałem zagadnienie zmiany i innowacji ? mogłem przeczytać prostą historię?.

 4. Czwarty etap projektu - Wspomaganie procesu innowacyjnego w organizacji

  1. Przesłanie (drogą elektroniczną) do każdego uczestnika projektu listu Jacka Browna pt.: ?Jak rozwijać innowacyjne myślenie?? (pierwszy List Jacka Browna) ? 1 tydzień po szkoleniu.
  2. Przesłanie (drogą pocztową) do każdego uczestnika indywidualnego podsumowania treści warsztatu - moja ?Mapa Myśli? oraz materiału filmowego w formie klipu ze szkolenia na płycie DVD - 3 tygodnie po szkoleniu.
  3. Przesłanie (drogą elektroniczną) do każdego uczestnika projektu listu Jacka Browna pt.: ?Jak tworzyć mikrorozwiązania?? (drugi List Jacka Browna) ? 4 tygodnie po szkoleniu.
  4. Przesłanie do grupy zarządzającej (menedżera) zadania pt. ?Przedstaw swój zespół na macierzy ?Przedsiębiorczość ? Kreatywność?. Powyższe zadanie zostanie wykorzystanie podczas warsztatu pt.: ?Przygotowanie do spotkania 1:2:1?.

   

  Efekt czwartego etapu
  Efekt zamierzony względem grupy docelowej:
  ?Ktoś z zewnątrz wspiera mnie w poszukiwaniu mikrorozwiązań?.
  ?Widzę, że nie było to jednorazowe posunięcie ? moja firma traktuje poważnie temat innowacji?.
  ?Został stworzony jednoznaczny i czytelny przekaz w firmie ?szukaj bez obaw?.


  Efekt zamierzony względem grupy zarządzającej projektem (menedżera):
  ?Moi ludzie wiedzą, że organizacja na poważnie zabrała się za innowacje?.
  ?Jest ktoś z zewnątrz kto wspiera moje działanie?.

 5. Piąty etap projektu - Spotkanie z grupą zarządzającą projektem - przygotowanie do współprowadzenia warsztatu z trenerem (1 dzień warsztatu)

   

  Zorganizowanie warsztatu, którego celem będzie:

  • Omówienie i ocena cyklów projektu (zastosowanie techniki kreatywnego myślenia ?PMI?).
  • "Diagnoza mojego zespołu" na macierzy ?Przedsiębiorczość ? Kreatywność? (zastosowanie techniki kreatywnego myślenia ?5x dlaczego??).
  • Opracowanie dwóch kluczowych haseł wspierających proces innowacji (zastosowanie techniki kreatywnego myślenia ?Analiza Pola Siły?).
  • Utrzymanie motywacji menedżera do dalszej pracy nad innowacją w zespole.
  • Przygotowanie menedżera do współprowadzenia warsztatu ?1:2:1?.
  • Opracowanie informacji dla pracowników ?Przygotuj swoje mikrorozwiązanie?.
  • Prezentacja Listu Jacka Browna Zapowiedź warsztatu 1:2:1. Informacja przesłana jest drogą elektroniczną do każdego pracownika.

  Efekt piątego etapu:
  Efekt zamierzony względem grupy zarządzającej projektem:
  ?Wiem jak ocenić sytuację w jakiej jest mój zespół ? wiem co mam aktualnie zrobić?.
  ?Moi ludzie wiedzą, że organizacja na poważnie zabrała się za innowacje?.
  ?Jest ktoś z zewnątrz kto wspiera moje działanie?.
  ?Jestem przygotowany do współprowadzenia spotkania 1:2:1?.

 6. Szósty etap projektu. Pierwszy warsztat 1:2:1 (1 dzień szkolenia dla wszystkich uczestników projektu)

  1. Przeprowadzenie sesji wymiany mikrorozwiązań (efekty pracy 1:2:1)
   • Indywidualna prezentacja ?moje mikrorozwiązanie?.
   • Sesja doskonalenia przedstawionych mikrorozwiązań (zastosowanie techniki kreatywnego myślenia ?Sesja w pięciu okularach?).
   • Opracowanie ostatecznej wersji mikrorozwiązania.
   • Prezentacja katalogu pomysłów ? wybór pomysłów, które każdy będzie chciał zastosować w swojej pracy zawodowej.
  2. (Na podstawie zaprezentowanych rozwiązań przygotowana będzie opracowanie stylizowane na wzór książki Krasnale).
   W jej treści zawarte są pogrupowane pomysły oraz sugestie, co można robić dalej w celu polepszenia efektywności).
  3. Ocena projektu 1:2:1
   • Na podstawie techniki kreatywnego myślenia ?PMI? uczestnicy dokonują oceny projektu 1:2:1.
   • Wspólne opracowanie rozwiązań odnoszących się do pozytywów i negatywów projektu.
  4. Rozwój umiejętności w zakresie twórczego myślenia i przedsiębiorczego działania
   • Wprowadzenie technik kreatywnego myślenia: ?Sesja w Pięciu Okularach? oraz ?PMI?.
   • Wzmocnienie kreatywności zespołu ? opracowanie standardów pracy zespołowej (warsztat współprowadzony z zespołem zarządzającym).
  5. Motywacja

   Utrzymanie zaangażowania uczestników projektu do poszukiwania dalszych rozwiązań.
   Dowartościowanie wkładu pracy i pomysłodawców.

  Efekt szóstego etapu
  Efekt zamierzony względem grupy docelowej:
  ?Zobaczyłem, że stać mnie na pomysłowość?.
  ?Widzę jak cały projekt przekłada się na praktyczne mikrorowiązania?.
  ?Jestem przekonany co do sensowności dzielenia się pomysłami?.
  ?W naszej firmie powstał klimat dla innowacji?.

 7. Siódmy etap projektu. Wspomaganie procesu innowacyjnego - badanie efektów projektu 1:2:1

  1. Działania wspomagające:
   • Przesłanie (drogą elektroniczną) do każdego uczestnika projektu listu Jacka Browna pt.: ?Rola konsekwencji w innowacyjnym działu? (trzeci list Jacka Browna) ? 1 tydzień po szkoleniu.
   • Przesłanie (drogą pocztową) do każdego uczestnika listy mikrorozwiązań opracowanych podczas warsztatu - 3 tygodnie po szkoleniu.
   • Przesłanie (drogą elektroniczną) do każdego uczestnika projektu listu Jacka Browna pt.: ?W jakim klimacie organizacyjnym powstają pomysły?? (czwarty list Jacka Browna) ? 4 tygodnie po szkoleniu.
   • Przesłanie do grupy zarządzającej (menedżera) broszury pt.: ?Nasze mikrorozwiązania w ramach projektu 1:2:1?.
  2. Badanie ? ?Czteroaspektowa analiza klimatu dla kreatywności w organizacji?.
   • Ocena projektu:
    1. Pomiar uwarunkowań organizacyjnych (klimatu dla kreatywności) w organizacji przed i po projekcie.
     Ocena efektów projektu.
    2. Wyszczególnienie ilości i kategorii pomysłów, które powstały w okresie prowadzenia projektu.
   • Diagnoza sytuacji. Identyfikacja przyczyn hamujących i stymulujących aktywność i kreatywność członków organizacji.
   • Motywacja i świadomość. Opracowanie wyników, które zostaną przedstawione uczestnikom projektu - wskazanie efektów pracy.

  Efekt siódmego etapu
  Efekt zamierzony względem grupy docelowej:
  ?Ktoś z zewnątrz wspiera mnie w poszukiwaniu mikrorozwiązań?.
  ?Widzę, że nie było to jednorazowe posunięcie ? moja firma traktuje poważnie temat innowacji?.
  ?Został stworzony jednoznaczny i czytelny przekaz w firmie ?szukajmy pomysłów, które usprawnią nam pracę?.

  Efekt zamierzony względem grupy zarządzającej projektem:
  ?Moi ludzie wiedzą, że organizacja na poważnie traktuje innowacje?.
  ?Jest ktoś z zewnątrz kto wspiera moje działanie i dostarcza pracownikom sugestie do tego jak być innowacyjnym?.

IV. Podsumowanie ? wartości dla klienta

 1. Efektywny tryb zdobywania wiedzy nt. procesu innowacji
  Grupa zarządzająca projektem w efektywny sposób zostaje zapoznana z procesem kreowania, wspierania rozwoju oraz implementowania nowych rozwiązań w organizacji. Efekt ten zostaje osiągnięty poprzez włączenie członków grupy (po uprzednim przygotowaniu warsztatowym) w przygotowywanie kolejnych spotkań z pracownikami oraz współuczestniczenie w realizacji projektu. W takim ujęciu stosowana jest najbardziej efektywna forma edukacji wyrażająca się w sentencji - ?Powiedź mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem?.
 2. Trwałe zmiany w organizacji
  Prezentowany projekt nie ma charakteru jednorazowego, doraźnego przedsięwzięcia. Po zakończeniu realizacji zadań opisanych w ofercie, organizacja jest przygotowana do kontynuowania procesu tworzenia oraz wdrażania mikrorozwiązań. Pracownicy samodzielnie potrafią poszukiwać usprawnień, a zmiany w kulturze organizacyjnej czynią ich odpowiedzialnymi za zgłaszanie nowych pomysłów. Zespół zarządzający projektem potrafi zidentyfikować oraz osłabiać działanie czynników hamujących kreatywność pracowników. Zainicjowany w organizacji proces 1:2:1 wyposaża wszystkich uczestników projektu w narzędzia niezbędne do ustawicznego poszukiwania usprawnień w pracy.
 3. Polepszenie efektywności/usprawnienie
  Najbardziej cenionym przez menadżerów efektem projektu jest wzrost wydajności i efektywności pracy pracowników i zespołów pracowniczych. Poszukiwane w trakcie realizacji projektu usprawnienia to najczęściej nowatorskie rozwiązania z zakresu organizacji pracy, kształtowania przekazu nt. produktu, kontaktu z klientem. Dodatkowym czynnikiem decydującym o zwiększeniu motywacji oraz wydajności pracy jest kształtowane w trakcie projektów silne poczucie zaangażowania, osiągnięte dzięki włączeniu pracowników w proces tworzenia rozwiązań znajdujących praktyczne zastosowanie w funkcjonowaniu firmy.
 4. Konkurencyjność firmy
  Działania w ramach projektu 1:2:1 zmierzają do implementowania indywidualnych rozwiązań w zespole (w przedsiębiorstwie), dzięki czemu mikrorozwiązania dają dostrzegalne w skali całej organizacji makrokorzyści, i zwiększają jej możliwości konkurowania na rynku. Ponadto efektem projektu jest nie tylko wyposażenie zespołu w nowe umiejętności, ale również wypracowanie standardów tworzenia i popularyzowania ulepszeń i nowych rozwiązań w zespołach pracowniczych. Dzięki temu ustawiczny proces poszukiwania innowacji staje się stałym elementem kultury organizacyjnej, zwiększając możliwości konkurencyjne organizacji w długim okresie.
 
 
©2010-2018 EdisonTeam.pl projekt i realizacja: • • • • | www.kcpr.pl